DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO

Trần Trung Anh

Nguyễn Trung Kiên

Hoàng Thị Thắm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đức Cảnh

Lê Hồng Anh

Trần Văn Tuyến

BAN ĐIỀU HÀNH TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trần Văn Huy

Trần Trung Chí

SƠ ĐỒ TỐ CHỨC

 

co cau to chuc